Oferte

Distances pakalpojuma līgums.

Oferte

Distances pakalpojuma līgums.

Jeļena Aleksejeva, reģ. Nr. 13036310549, turpmāk saukts par Izpildītāju, un Pasūtītājs, kas nails-alekseyeva.lv interneta vietnē (turpmāk tekstā - Vietne) veic pasūtījumu par pakalpojuma sniegšanu, noslēdz šo Līgumu.

Veicot pasūtījumu Vietnē, klients apliecina, ka ir iepazinies ar vietnes lietošanas un šī līguma noteikumiem.

Šis Līgums ir oficiāls piedāvājums (publiska Oferte) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas pieņem šo piedāvājumu, ar turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" . Gadījumā, ja tiek pieņemti nosacījumi un apmaksāti pakalpojumi, juridiska vai fiziska persona, kas pieņem šo piedāvājumu, kļūst par klientu. Piedāvājuma pieņemšana ir līdzvērtīga līguma noslēgšanai ar piedāvājumā paredzētajiem noteikumiem.

Pilnīga un beznosacījumu pieņemšana, ko Klients pieņem Izpildītāja priekšlikumā noslēdzot Oferti (Distances piedāvājuma apstiprināšana), ir reģistrēšanās fakts nails-alekseyeva.lv vietnē un / vai Pasūtītāja veikta priekšapmaksa par Izpildītāja pakalpojumiem. Šī Piedāvājuma līguma (turpmāk tekstā saukts par "Līgumu") teksts ir atrodams vietnē: https: //nails-alekseyeva.lv/aglement-offer/ru


1. Termini un definīcijas

Šajā nolīgumā tiek izmantoti šādi termini un definīcijas šādā nozīmē:
"Pieņemšana-apstiprināšana" - šī piedāvājuma noteikumu pilnīga un beznosacījumu pieņemšana no Klienta puses, kas tiek veikta, reģistrējoties interneta vietnē nails-alekseyeva.lv informatīvi konsultatīvu pakalpojumu apmaksai.


2. Līguma priekšmets

2.1. Šī līguma priekšmets ir informācijas un konsultāciju sniegšana Klientam individuālu treneru sesiju organizēšanas veidā, informācijas par produktu nodrošināšana, piedalīšanās tiešsaistes semināros, tiešsaistes apmācībās, tiešsaistes konferencēs un klātienes apmācībās (turpmāk tekstā - "Pakalpojumi"), kā arī Klients apņemas samaksāt par Pakalpojumiem tādā apmērā un saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti šajā līgumā.

2.2. Motīvi, programmas, izmaksas, Pakalpojumu nosacījumi un reģistrācijas veidlapa ir pieejama interneta vietnē : nails-aleslekseyeva.lv


3. Vispārīgi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

3.1. Lai saņemtu pakalpojumus, Klientam ir jāaizpilda attiecīga pasūtījuma veidlapa Vietnē.

3.2. Pakalpojumu sniegšanas apjoms, cena un kārtība tiek noteikta saskaņā ar pakalpojumu paketi, kuru Klients izvēlējies no Vietnē piedāvātajiem. Visas darbības, kas saistītas ar papildu izmaksām, kuras nav iekļautas Klienta izvēlētajā pakalpojumu paketē, tiek veiktas pēc vienošanās ar Pasūtītāju.

3.3. Pakalpojums Klientam tiek sniegts tādā apmērā, kas atbilst viņa veiktajam maksājuma apmēram.

3.4. Uz informatīvi konsultatīviem pakalpojumiem neattiecas licencēšana.

3.5. Pakalpojumi tiek uzskatīti par sniegtiem atbilstošā veidā un pilnā apmērā, ja trīs darba dienu laikā no pilnīgas-pabeigtas pakalpojumu sniegšanas Klients nav nosūtījis Izpildītājam pamatotu pretenziju par pakalpojumu kvalitāti. Ja noteiktajā termiņā pretenziju nav, tiek uzskatīts, ka pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši , un tie ir pilnībā apmaksājami.


4. Pakalpojumu izmaksas un to apmaksas kārtība

4.1 Cena tiek noteikta saskaņā ar klienta izvēlēto pakalpojumu paketi, kā arī atkarībā no pieprasīto preču un / vai pakalpojumu daudzuma.

4.2 Pakalpojumu izmaksas ir norādītas Vietnē nails-alekseyeva.lv

4.3. Izmaksas var tikt mainītas un būt atkarīgas no:

• reģistrācijas datuma;

• iegādāto pakalpojumu apjoma;

• individuālas Klienta atlaides.

4.4. Izpildītāja rēķinus Klients apmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto Izpildītāja norēķinu kontu Izpildītāja noteiktajā termiņā. Visi Pasūtītāja maksājumi Izpildītājam tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina. Visas cenas ir norādītas eiro, un maksājums - eiro. Rēķina apmaksas datums ir datums, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Izpildītāja bankas kontā.

4.5. Maksājumu par Pakalpojumiem Klients veic, pamatojoties uz avansa maksājumu 50 un / vai 100% (Simt procentu) apmērā no summas, kas norādīta 4/2. uz šī līguma pamata, pamatojoties uz Izpildītāja rēķinu.

4.6.Ja klients nepilda savas saistības maksāt par Pakalpojumiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem, Izpildītājam ir tiesības apturēt savu saistību izpildi līdz naudas saņemšanai no Pasūtītāja vai atteikties izpildīt šo Līgumu vienpusēji.

4.7. Gadījumā, ja Klients neierodas norunātajā laikā vai rodas citi Pasūtītāja neiespējami iemesli izpildīt šo Līgumu, naudas līdzekļi, kas samaksāti Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu, netiek atmaksāti.

4.8. Ja Izpildītājs atsakās sniegt pakalpojumus vai priekšlaicīgi pārtrauc Līgumu, Izpildītājs atdod no Pasūtītāja saņemtos līdzekļus par darbu, kuru Izpildītājs nav veicis, atskaitot faktiski sniegto pakalpojumu starpnieku komisiju, kas izmantoti naudas pārskaitījumu veikšanai. Naudas līdzekļu atdošana Pasūtītājam tiek veikta ar to pašu metodi un ar tām pašām maksājuma detaļām, kuras tika izmantotas, lai samaksātu par Izpildītāja pakalpojumiem.5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Klients apņemas:

5.1.1. Ierasties pakalpojuma sniegšanas vietā (vai apmeklējot tiešsaistes kursu internetā, piekļūstot caur vietni), lai sniegtu Pakalpojumu noteiktajā laikā.

5.1.2. Īstenot visas nepieciešamās darbības, ko paredz programma Izpildītāja tiešo pakalpojumu sniegšanai ,kā arī rīkoties atbilstoši ,kā pieprasa Izpildītājs ,nepieciešamai apmācības materiāla apgūšanai.

5.1.3. Pienācīgi apmaksāt Izpildītāja pakalpojumus saskaņā ar šī līguma 3. iedaļas noteikumiem.

5.2. Klientam nav tiesību pavairot (t.i., kopēt, tiražēt vai kopēt kādā citā veidā), kā arī izplatīt jebkādā veidā, pārdodot pavairotus materiālu nesējus gala lietotājiem (patērētājiem, kas veic funkcionālu izmantošanu), ieskaitot izplatīšanu datortīklā vai elektronisko pastu izsūtīšanu , kas saņemti no Izpildītāja metodiskās literatūras, videoierakstiem un audio ierakstiem (gan pilnībā, gan daļēji), ja vien no Izpildītāja nav skaidras rakstiskas atļaujas.

5.3. Izpildītājs apņemas:

5.3.1. Sniegt pakalpojumus Klientam saskaņā ar izvēlēto pakalpojumu paketi.

5.3.2. Saglabāt pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par klientu, kas iegūta pakalpojumu sniegšanas laikā, ja vien šīs informācijas izplatīšana nav nepieciešama pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo līgumu. Šī līguma pārtraukšana neatbrīvo Izpildītāju no šī pienākuma.

5.3.3 Pēc klienta pieprasījuma sniegt pilnīgu informāciju par viņa pasūtījuma statusu.

5.4. Izpildītājam ir tiesības:

5.4.1 Izpildītājam ir tiesības mainīt vai izdzēst visu Vietnē ievietoto informāciju bez iepriekšējā brīdinājuma par to Pasūtītāju .

5.4.2. Pirms maksājuma saņemšanas bez paskaidrojumiem jebkurā laikā atteikt klientam sniegt pakalpojumus. Izpildītājam ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumus Klientam pēc maksājuma saņemšanas, ja Izpildītājam rodas šaubas par Pasūtītāja sniegtās informācijas precizitāti un / vai apzinātām darbībām, aizpildot pasūtījuma veidlapu.

5.4.3. Ja nepieciešams, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt trešās puses (speciālistus, konsultantus), lai sniegtu šajā Līgumā paredzētos pakalpojumus.

5.4.4 Izpildītājam ir tiesības mainīt Pakalpojumu sniegšanas datumu tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Izpildītāja. Izpildītājam ir pienākums iepriekš, vismaz 24 stundas pirms noteiktā datuma, informēt Pasūtītāju par šiem apstākļiem. Pusēm šajā gadījumā ir jāvienojas par jaunu Pakalpojumu sniegšanas datumu un laiku.

5.4.5. Izpildītājam ir tiesības izmantot Pasūtītāja e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas laikā , savā adresātu sarakstā. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Izpildītāja nosūtītajiem sūtījumiem, noklikšķinot uz e-pastā norādītās saites.

5.4.6. Ja vien šajā līgumā nav noteikts citādi, Izpildītājs nav atbildīgs par : netiešiem zaudējumiem, peļņas zaudēšanu, labuma zaudēšanu neatkarīgi no tā, kā tie radušies.6. Līguma ilgums, noslēgšanas un izbeigšanas procedūra

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients pieņem piedāvājumu, un ir spēkā līdz Puses pilda savas saistības.

6.2. Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojumu saņemšanas pēc šī līguma noslēgšanas, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, kur saņemšanas datums tiek uzskatīts par atteikuma datumu. Atteikums nozīmē vai nu visu pakalpojumu atteikumu, vai arī pasūtīto Pakalpojumu apjoma samazināšanu.

6.3 Klients zaudē tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas no brīža, kad pakalpojums tiek pilnībā sniegts. Tiesības atteikt pakalpojumu tiek izmantotas saskaņā ar šādiem tiesību aktiem: "Patērētāju tiesību aizsardzības likums"; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" .

6.4. Ja Klients atsakās no Pakalpojuma vairāk nekā 48 stundas pirms norunātā laika, Izpildītājs atgriež līguma summu, kuru Klients jau ir samaksājis atteikuma dienā, izņemot šajā pakalpojumā norādīto iemaksu.

6.5. Pakalpojumu sniegšanas atlikšanas gadījumā līgums tiek pagarināts uz laiku, kas vienāds ar atlikšanas termiņu. Ja pasūtījums tiek atcelts, Pušu līgumsaistības tiek izbeigtas. Ja pasūtījums tiek atcelts apstākļu dēļ, kas ir atkarīgi no Izpildītāja, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam viņa samaksāto naudu pilnā apmērā.

7. Pušu atbildība.


7.1. Par šajā līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepareizu izpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas vai citu ārkārtēju notikumu gadījumā, kuru puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar saprātīgiem pasākumiem.

7.2. Gadījumā, ja viena puse nepilda saistības, kas izriet no līguma, nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ko apliecina atbilstoši dokumenti, norādot nepārvaramas varas apstākļus, pušu saistību termiņš saskaņā ar līgumu tiek pagarināts par nepārvaramas varas apstākļu periodu. Puses ir atbrīvotas no atbildības par zaudējumiem, kas otrai pusei radušies nepārvaramas varas dēļ. Pusei, kurai ir radusies neiespējamība izpildīt saistības saskaņā ar šo līgumu, ir pienākums rakstiski informēt par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, šo apstākļu paredzamo ilgumu, kā arī par darbības beigām. Par pietiekamu iepriekšminēto apstākļu apstiprinājumu kalpos izziņa ,ko izsniegušas atbildīgās pilnvarotās institūcijas. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ vienai no pusēm saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana nav iespējama, tad jebkurai pusei ir tiesības izbeigt šo vienošanos.

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par veiktā darba kvalitāti un laiku, ja Pasūtītājs pienācīgi pilda savas saistības. Izpildītājs neatbild par darbu, kas nav pabeigts noteiktajā laikā vai ir nekvalitatīvs, ja Pasūtītājs ar savu rīcību vai bezdarbību ir kavējis vai mēģinājis kavēt Izpildītāja pienākumu izpildi.8. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp šī līguma pusēm, tiks atrisināti sarunu ceļā, pamatojoties uz piemērojamajiem likumiem un biznesa prakses. Ja sarunu rezultātā puses nespēj panākt vienošanos, strīds tiek nodots Latvijas Republikas tiesu iestādei Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

8.2. Saskaņā ar šo līgumu piemērojamie likumi ir Latvijas Republikas likumi.9. Citi nosacījumi

9.1. Jebkurš paziņojums, ko viena no Pusēm pieprasa vai iesniedz otrai Pusei saskaņā ar šo līgumu, jāiesniedz rakstiski uz juridisko vai faktisko adresi vai uz jebkuru citu adresi, kas norādīta paziņojumu saņemšanai.

9.2. Ja kādu no šā līguma noteikumiem kompetentā iestāde uzskata par pilnīgi vai daļēji nederīgu, tas neietekmē citu šā nolīguma noteikumu darbību.

9.3. Jebkura informācija, kas iegūta šī līguma izpildes rezultātā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par jebkuras puses komercdarbību, tehnoloģijām, lēmumiem utt.), Ir konfidenciāla un nav pakļauta izpaušanai trešajām personām bez šī līguma otras puses rakstiskas piekrišanas.

9.4. Samaksa par pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu nozīmē visu iepriekš uzskaitīto nosacījumu (punktu) pieņemšanu.10. Vietnes noteikumi

10.1. nails-alekseyeva.lv ir publiski pieejama interneta vietne pakalpojumu pasūtīšanai un preču pārdošanai tiešsaistē.

10.2. Vietnes darbību internetā nodrošina un atbalsta Izpildītājs. Vietnes pārvaldnieka un piedāvāto pakalpojumu sniedzēja saistības pilda Izpildītājs. Vietnes noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kas attiecas uz piedāvāto pakalpojumu izmantošanu, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā ir obligāti visiem vietnes lietotājiem un apmeklētājiem, kā arī pakalpojuma saņēmējiem.

10.3. Vietnes saturs ir Izpildītāja intelektuālais īpašums. Bez iepriekšēja Izpildītāja piekrišanas ir aizliegts jebkādā veidā kopēt, publicēt, izplatīt, citēt vai pārsūtīt.
Mākslinieka kontaktinformācija:

Jeļena aleksejeva

Reģ. 13036310549

Jur. adrese .: Dzelzavas 40–47. Rīga, LV 1035. Latvija

Biroja adrese: Braslas 29-502. Rīga. LV 1084. Latvija

T. +37129544730

e-pasts: info@nails-alekseyeva.lv
Vispārīgie noteikumi
Atsauksmes
© 2020 IK. J.Aleksejeva. All rights reserved.
Telegram


IK J. Aleksejeva. Все права защищены
Write us:
Vispārīgie noteikumi
Atsauksmes
© 2020 IK. J.Aleksejeva. All rights reserved.
Telegram
Made on
Tilda